Vtoroshkol'nik

Vtoroshkol'nik

B1.01p s.2 Volodya Narodickij, vtoroshkol'nik

B2.06 s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956

B3.00a s.56 (Sergej ("Bob") Kuchaev, vtoroshkol'nik

B3.00a s.66 (Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik

B3.14p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik

B3.14r s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik

B4.05 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.06 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.07 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.08 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.09 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.10 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

B4.11 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956

D0.02 s.25 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955,

D0.07r s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955

D0.14p s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955

D1.22 s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955; 1977

D1.29 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955

D2.03 s.2 Egor Egorov, vtoroshkol'nik (1956-1991)

D2.20a s.3 vtoroshkol'nik r.1957. Moskva, u Ani, 1978.

D2.22 s.31 Yura Potapov, vtoroshkol'nik r.1955, 1968;

D3.04p s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956

D3.05p s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955)

D3.16 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1955)

D3.22r s.2 Lenya Gel'man, vtoroshkol'nik, 19l (r.1956)

D5.29p s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955

D5.29r s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955

D5.32p s.2 Sergej Gulyaev, vtoroshkol'nik r.1955

D5.33 s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955

D5.51r s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956; 1976

I1.09p s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954; 1972

I1.13p s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972.

I2.09p s.2 Andrej Valuev, vtoroshkol'nik r.1955; 1973

I2.86p s.3 Ivanov, vtoroshkol'nik r.1955; 1971:

K04.22p s.2 Aleksandr Eremenko, vtoroshkol'nik

M1.09 s.3 vtoroshkol'nik r.1961; 1980

M1.16 s.2 Andrej Babichev, vtoroshkol'nik r.1954;

M1.17 s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956; 1975

M1.25 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955;

M1.27 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972

M1.39 s.2 Re`m, vtoroshkol'nik, r.1955

M1.55 s.2 Aleksandr Ivanov, vtoroshkol'nik r.1955;

M1.58 s.28 MIITu vtoroshkol'nik Petya Shlepakov.

M1.58a s.2 Petya Shlepakov, vtoroshkol'nik r.1955

M1.60 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955

M1.68a s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955; 1971

M1.70 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;

M1.73 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;

M1.74 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;

M1.74a s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;

M1.80 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;

M1.86 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972

M1.87 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1971

M3.07p s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik

P11.02p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955

S24.01 s.296 vyskazyvaniya Re`ma (vtoroshkol'nik r.1955),

T0.06 s.2 Yura Potapov, vtoroshkol'nik r.1955; 1968

T0.09 s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955

T0.10 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1955; 1971

T0.107 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956;

T0.162 s.2 Sasha Nazarov, vtoroshkol'nik r.1955;

T0.176 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956

T0.224 s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955

T0.29 s.2 Misha Belyaev, vtoroshkol'nik r.1955

T0.38 s.2 Andrej Polyakov, vtoroshkol'nik r.1955;

T0.38a s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955;

T0.67p s.2 Petya Shlepakov, vtoroshkol'nik r.1955; 1974:

T0.69 s.2 Andrej Polyakov, vtoroshkol'nik r.1955; 1970

T0.72 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;

T0.73 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956; 1976

T0.73a s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956; 1976

T0.74 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956;

T0.86 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955;

T0.88 s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955;

T1.12p s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955; 1968

T2.35 s.31 (Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956,

T3.19p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955; 1968

T7.32 s.31 Kuchaev, vtoroshkol'nik r.1955; 1974.

T8.136 s.35 (Vadik Shapiro, vtoroshkol'nik r.1955

TU.75p s.6 Sasha Ivanov,vtoroshkol'nik r.1955; yanv 1971

Vpered: Vtoroshkol'nika

Nazad: Vtoros

Vverh